МИСИЈА

ВИЗИЈА

ГЛАВНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ НА Е.Д.Е.Н.

Работа на терен

Институционално делување

Едукација на јавноста

Категории на животни опфатени со активностите на Е.Д.Е.Н.:

Нашиот тим

0% Safe Energy
0% Recycling
0% Air Pollution
0% Clean Water