Category: Животна средина

December 28, 2017June 22, 2022
Post

Анализи на влијанијата на инфраструктурните проекти врз охридскиот регион

Социо-економска анализа на планираните проекти за охридскиот регион и можности за одржлив развој Овој труд прави анализа на многуте предложени инфраструктурни проекти за охридскиот регион во контекст на постоечкиот степен на развој, економска состојба, демографската слика, тенденциите на урбанизација и потенцијалот за развој на регионот. Истата се осврнува на економските аргументи за атрактивноста на проектите...

Проект „Избери страна“
November 30, 2017June 22, 2022
Post

Проект „Избери страна“

Изминатите години, охридско–преспанскиот регион стана предмет за интезивни инвестициски планови кои иницираа неколку предлог-проекти. Сите проекти ги засегаа подрачјата на Националниот парк Галичица, Охрид и Охридското Езеро како Светско природно и културно наследство на УНЕСКО и Прекуграничниот биосферен резерват на УНЕСКО кој се протега на планината Галичица. Најголем дел од проектите како што се експресен...

Резултати од истражување / Research results
April 24, 2017June 22, 2022
Post

Резултати од истражување / Research results

Во рамки на проектот „Заштита на природата во НП Галичица: бајка или реалност“ беше спроведено истражување со близу 300 испитаници (граѓани, граѓански организации и институции) од регионот.

Завршен настан / Closing event
April 24, 2017June 22, 2022
Post

Завршен настан / Closing event

На денешниот завршен настан во рамки на проектот „Заштита на природата во НП Галичица: бајка или реалност“ поддржан преку ИПА 2 Механизмот за граѓански организации ја презентиравме правната анализа на домашно и меѓународно законодавство...

Консултативни средби во Охрид, Преспа, Струга
March 29, 2017June 22, 2022
Post

Консултативни средби во Охрид, Преспа, Струга

Здружението за заштита на животните и животната средина Е.Д.Е.Н. од Скопје во периодот 24-27 март 2017 г. во Охрид реализираше серија консултативни средби со сите засегнати чинители од охридскиот, струшкиот и преспанскиот регион.