Category: Проекти – Животни

Home » Животни » Проекти - Животни
Резултати од истражување / Research results
April 24, 2017June 22, 2022
Post

Резултати од истражување / Research results

Во рамки на проектот „Заштита на природата во НП Галичица: бајка или реалност“ беше спроведено истражување со близу 300 испитаници (граѓани, граѓански организации и институции) од регионот.