Резултати од истражување / Research results

Резултати од истражување / Research results

Во рамки на проектот „Заштита на природата во НП Галичица: бајка или реалност“ беше спроведено истражување со близу 300 испитаници (граѓани, граѓански организации и институции) од регионот.

Истражувањето го спроведе Здружението за заштита на животните и животната средина Е.Д.Е.Н. Проектот е финансиски поддржан преку IPA2CSO Механизмот за граѓански организации и Global Green Grants Fund.

Ова се резултатите од анализата.

Close to 300 local respondents (citizens, CSOs, and institutions) were included in the research conducted within the ‘Protection of the nature in Galichica NP: fairy tale or reality’ project.

The research was conducted by the Animal and Environment Protection Association E.D.E.N. The project is financially supported through the IPA2CSO Mechanism and the Global Green Grants Fund.

These are the results from the analysis.