Фармски животни ВегеПикник / Farm Animals VeggiePicnic

Фармски животни ВегеПикник / Farm Animals VeggiePicnic

Кокошката, свињата, кравата, овцата и козата се едни од најзлоупотребуваните, најизмачуваните и најубиваните суштества во светот како дел од месната, млечната и индустријата за производство на јајца. Секоја година за потребите на овие три индустрии се убиваат 60 милијарди животни ширум целиот свет! Тоа се 60 милијарди свесни суштества кои ги уништуваме на најсурови начини без грам совест само поради тоа што се од друг вид. Но и тие како нас се хранат, и тие како нас се размножуваат, и тие како нас се радуваат, и тие како нас тагуваат, и тие како нас плачат, и тие, како нас, не сакаат да живеат како робови и не сакаат да умрат! Правото на живот е неприкосновено и секој од нас го добива со раѓањето! Никој никому не смее да му го одземе тоа право! Животните не ни се потчинети, ние не сме нивни господари, а тие не се наша сопственост! Веганството е нaсоката во која мора да се движиме ако навистина сакаме мир во светот, ако навистина сакаме здрава животна средина и ако навистина се сакаме себеси и нашите најблиски.

Со љубов и верба во подобро утре,
Здружение за заштита на животни и животна средина „ЕДЕН“

************************************************************

Chickens, pigs, cows, sheep, and goats are one of the most abused, most tortured, and most killed creatures in the world as a part of the meat, dairy, and egg industries. Each year 60 billion animals around the world are being killed for the needs of these three industries! We are talking about 60 billion sentient beings that we destroy in the cruelest of ways without so much as a shred of conscience just because they belong to a different species! But, they too, eat like us, reproduce like us, feel joy like us, feel sadness like us, they too cry like us and they too, like us, do not want to live as slaves and do not want to die! The right to life is inviolable and each one of us is entitled to it by birth! No one is entitled to take that right away from someone! Animals are not subjected to us, we are not their masters, and they are not our property! Veganism is the direction in which we must move if we truly care for world peace, if we truly care for a healthy environment, and if we truly care for ourselves and the ones we love.

With love and faith in a better tomorrow,
Animal and Environment Protection Association ‘EDEN’